Mes teikiame teisinę pagalbą

Da mihi auxilium ius tibi

Telefono numeris:

+370 68 332 266

UAB „JURIS LT“, juridinio asmens kodas 303262509, buveinės adresas Kareivių g. 19 – 190, LT-09133 Vilnius (toliau – “Bendrovė” arba „Mes“), tel. Nr. +370 68 332266, el. paštas info@skoluisieskojimas.pro , interneto puslapyje www. https://www.skoluisieskojimas.pro/ siūlo teisinę pagalbą skolų išieškojimo srityje. Mes suprantame, kad užsisakydami mūsų paslaugas (interneto svetainėje ar telefonu) Jūs pateikiate savo asmenį identifikuojančią informaciją (toliau – „Asmens duomenys“). Mes gerbiame ir saugome kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Asmens duomenis.

Esame įsipareigoję saugoti ir tvarkyti surinktus Jūsų Asmens duomenis taip, kaip nurodyta šioje Bendrovės Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR Reglamentas (ES) 2016/679). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama Asmens duomenų rinkimo tvarka ir priežastys, saugojimo ir naudojimo tvarka, apibrėžiami galimi pasirinkimai, susiję su jūsų Asmens duomenų naudojimu.

1. Tvarkomi Asmens duomenys

1.1 Jūs interneto puslapio www. https://www.skoluisieskojimas.pro/ „Kontaktinėje formoje“ ar skambindami mums telefonu sąmoningai pateikiate kontaktinę informaciją apie save: vardą, el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį tikslu plačiau sužinoti apie Jus dominančią paslaugą.

1.2. Jums užsakant ir (ar) užsakius Bendrovės siūlomas paslaugas mes galime Jūsų prašyti pateikti kitus Jūsų Asmens duomenis: (i) Asmens tapatybės duomenis (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas); (ii) kontaktinius duomenis (pvz. gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris); (iii) duomenis apie Jūsų ryšius su juridiniais asmenimis; (iv) finansinius duomenis (pvz., sąskaitos numeris, informacija apie turimus įsipareigojimus, paskolas); (v) kitą informaciją, reikalingą gauti teisinius dokumentus ir suteikti teisinę paslaugą

1.3. Renkamų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų pageidaujamos gauti teisinės paslaugos pobūdžio, kokie duomenys yra būtini šiai paslaugai suteikti ir kokį sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis Jūs davėte. Rinkdami duomenis, mes laikomės principo, kad reikia surinkti kuo mažiau duomenų, t. y. rinkti tik tokius duomenis, kurie yra būtini tikslui pasiekti.

1.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų užsakytomis paslaugomis, galime naudoti statistiniais ar bet kokiais kitais tikslais. Toks duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę ne asmeninius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

1.5. Jūs turite teisę neatskleisti jokių Jūsų Asmens domenų, tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums teikti savo paslaugų.

1.6. Atkreipkite dėmesį, kad tik Jūs atsakote už Jūsų Asmens duomenų, kuriuos pateikiate mums, teisingumą ir išsamumą.

1.7. Nerenkame jokių Asmens duomenų iš vaikų iki 16 metų amžiaus.

2. Asmens duomenų naudojimas ir tvarkymas

2.1. Jūsų Asmens duomenys naudojami tikslu suteikti Jums konsultaciją ir (ar) kokybišką paslaugą.

2.2. Jūsų Kontaktiniai duomenys gali būti naudojami, kad galėtumėme susisiekti su jumis po tiesioginio pokalbio, el. paštu pateiktos ar telefoninės užklausos/ užsakymo; dėl sandorių, susijusių su mūsų teikiamomis paslaugomis, atsakyti į užklausas, susijusias su užsakytomis Paslaugomis, informuoti Jus apie Paslaugų pakeitimus, pateikti Jums papildomą informaciją apie teikiamas Paslaugas.

2.3. Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti naudojami pateikti Jums apmokėjimo informaciją, apdoroti mokėjimą; paprašyti įvertinti suteiktas Paslaugas; atlikti kreditingumo patikrinimus; administruoti mūsų paslaugas.

2.4. Esant būtinybei mes galime rinkti trečiųjų asmenų Asmens duomenis, kurie reikalingi Jūsų užsakytos paslaugos teikimui ir jos administravimui, pvz., Asmens duomenis apie įmonės akcininkus, naudos gavėjus, įgaliotuosius asmenis.

2.5. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis gavę Jūsų sutikimą dėl mūsų teikiamų paslaugų ir (ar) Jūsų užsakymo vykdymo ir dėl mūsų siekiamų teisėtų interesų.

2.6. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate mums norėdami gauti mūsų teikiamas paslaugas ar informaciją apie jas, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

3.1. Mes turime teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis trečioms šalims tik šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

3.2. Jūsų Asmens duomenys aukščiau nurodytais tikslais gali būti perduodami apdorti ir tvarkyti mūsų darbuotojams, mūsų partneriams. Tokie asmenys gali apdoroti Jūsų užsakymą, apmokėjimo detales ir paslaugų vykdymą. Įvesdami savo Asmens duomenis į „Kontaktinę formą“ ar juos mums perduodami kitokiu būdu, Jūs sutinkate su tokiu perdavimu, saugojimu ir tvarkymu.

3.4. Galime atskleisti turimus Jūsų Asmens duomenis, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismo reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, Jūsų interesams ar asmenų interesams apsaugoti.

3.5. Asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, finansus administruojančias bendroves, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, administravimo paslaugų teikėjus ir pan.). Tokiais atvejais imsimės reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi šios Privatumo politikos ir galiojančių teisės aktų.

4. Asmens duomenų saugumas

4.1. Mums svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. Tuo tikslu imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.

4.2. Tvarkysime ir saugosime Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei reikia Asmens duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Jums teikiamos paslaugos pobūdį, mūsų teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

4.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

4.4. Mes, kaip duomenų valdytojas, taip pat reikalaujame ir iš savo duomenų tvarkytojų griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5. Jūsų turimos teisės

5.1. Jūs turite teisę mūsų prašyti, pateikdami mums prašymą:

  • 5.1.1. susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Aasmens duomenimis (BDAR 15 str.);

  • 5.1.2. ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis (BDAR 16 str.);

  • 5.1.3. ištrinti savo Asmens duomenis – „teisė būti pamirštam“ (BDAR 17 str.);

  • 5.1.4. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (BDAR 18 str.);

  • 5.1.5. perkelti savo Asmens duomenis – teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.).

5.2. Prašymą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite mums pateikti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

  • 5.2.1. pateikdami mums rašytinį prašymą el. paštu adresu info@skoluisieskojimas.pro ;

  • 5.2.2. pateikdami mums rašytinį prašymą adresu Kareivių g. 19 – 190, LT 09133 Vilnius.

5.3. Pateikiant prašymą kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

5.4. Mes įsipareigojame atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų.

5.5. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu manote, kad mes netinkamai tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Priežiūros institucija –tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas  ada@ada.lt

6. Mūsų atsakomybės ribojimas

6.1. Mes neatsakome už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti, mes negalime užtikrinti, kad duomenys nebus perduoti internetu ar belaidžiu ryšiu. Mes neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką Asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdami mūsų interneto puslapyje. Jei Jūs, po Privatumo politikos pakeitimų, naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su Privatumo politikos pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:
UAB „JURIS LT“
Kareivių g. 19 – 190, LT-09133 Vilnius
tel. Nr. +370 68 332266
el. paštas: info@skoluisieskojimas.pro